پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات ایران

مناقصات تاریخ 1390/11/27

+ مناقصه ایران ; ٤:٠٠ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٩ بهمن ،۱۳٩٠
comment نظرات ()

مزایدات تاریخ 1390/11/27

+ مناقصه ایران ; ۳:٥۳ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٩ بهمن ،۱۳٩٠
comment نظرات ()

مناقصات تاریخ 1390/11/25

+ مناقصه ایران ; ۳:٤٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٦ بهمن ،۱۳٩٠
comment نظرات ()

مزایدات تاریخ 1390/11/25

+ مناقصه ایران ; ۳:٤٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٦ بهمن ،۱۳٩٠
comment نظرات ()

مناقصات تاریخ 1390/11/24

+ مناقصه ایران ; ۳:٢۳ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٥ بهمن ،۱۳٩٠
comment نظرات ()

مناقصات تاریخ 1390/11/24

+ مناقصه ایران ; ۳:٢٢ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٥ بهمن ،۱۳٩٠
comment نظرات ()

مزایدات تاریخ 1390/11/24
+ مناقصه ایران ; ۳:٢۱ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٥ بهمن ،۱۳٩٠
comment نظرات ()

مزایدات تاریخ 1390/11/24
+ مناقصه ایران ; ۳:۱٩ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٥ بهمن ،۱۳٩٠
comment نظرات ()

مناقصات تاریخ 1390/11/18

+ مناقصه ایران ; ٤:٠٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٩ بهمن ،۱۳٩٠
comment نظرات ()

مزایدات تاریخ 1390/11/18

+ مناقصه ایران ; ٤:٠٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٩ بهمن ،۱۳٩٠
comment نظرات ()

مناقصات تاریخ 1390/11/17

4/25 کیلومتر خرید برج, احداث فونداسیون و نصب برج باقیمانده خط 66 کیلووات پایه تلسکوپی شیراز- صنایع

+ مناقصه ایران ; ۳:۱٧ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۸ بهمن ،۱۳٩٠
comment نظرات ()

مزایدات تاریخ 1390/11/17

+ مناقصه ایران ; ۳:۱٧ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۸ بهمن ،۱۳٩٠
comment نظرات ()

مناقصات تاریخ 1390/11/16

+ مناقصه ایران ; ٤:٠٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٧ بهمن ،۱۳٩٠
comment نظرات ()

مزایدات تاریخ 1390/11/16

+ مناقصه ایران ; ٤:٠۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٧ بهمن ،۱۳٩٠
comment نظرات ()

مناقصات تاریخ 1390/11/15

+ مناقصه ایران ; ٢:٤٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳٩٠
comment نظرات ()

مزایدات تاریخ 1390/11/15
+ مناقصه ایران ; ٢:٤٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳٩٠
comment نظرات ()

مناقصات تاریخ 1390/11/13

+ مناقصه ایران ; ٤:۳٤ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٥ بهمن ،۱۳٩٠
comment نظرات ()

مزایدات تاریخ 1390/11/13

+ مناقصه ایران ; ٤:۳۳ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٥ بهمن ،۱۳٩٠
comment نظرات ()

مناقصات تاریخ 1390/11/12

+ مناقصه ایران ; ۱٢:٠٦ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۳ بهمن ،۱۳٩٠
comment نظرات ()

مزایدات تاریخ 1390/11/12

+ مناقصه ایران ; ۱٢:٠٦ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۳ بهمن ،۱۳٩٠
comment نظرات ()

مناقصات تاریخ 1390/11/05

+ مناقصه ایران ; ٩:٤٥ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٦ بهمن ،۱۳٩٠
comment نظرات ()

مزایدات تاریخ 1390/11/05


+ مناقصه ایران ; ٩:٤٤ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٦ بهمن ،۱۳٩٠
comment نظرات ()

مناقصات تاریخ 1390/11/03